Statuten Stag Club Nederland

STATUTEN STAG CLUB NEDERLAND 2020

NAAM, ZETEL EN DUUR.
Artikel 1. terug naar start

 1. De vereniging draagt de naam: Stag Club Nederland.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Arnhem.
 3. Zij is opgericht op zestien november negentienhonderdtachtig voor onbepaalde tijd.

DOEL.
Artikel 2. terug naar start
De vereniging stelt zich ten doel:

 1. a. het instandhouden en restaureren van automobielen van het merk Triumph type Stag;
  b. het bijeenbrengen van personen die in het bijzonder belangstelling hebben voor de in punt a genoemde automobielen en daarvan eigenaar zijn, dan wel eigendom overwegen casu quo eigenaar geweest zijn.
  c. het behartigen van de belangen van eigenaren van Stags, voor zover deze hun automobielen betreffen.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken met inachtneming van hetgeen wettelijk en rechtens is geoorloofd en wel in het bijzonder door:
  a. het organiseren van en het medewerken aan evenementen voor Stags, zoals toertochten, rally’s, tentoonstellingen, concoursen en dergelijke;
  b. het houden van bijeenkomsten, filmavonden, lezingen en dergelijke;
  c. het verzamelen van technische en andere gegevens en het verstrekken daarvan aan leden over de onder lid 1, sub a bedoelde automobielen;
  d. het uitgeven van een verenigingsorgaan;
  e. het opwekken van de belangstelling van anderen voor de doelstellingen van de vereniging;
  f. alle andere wettige middelen, die voor haar doel, in de ruimste zin genomen, bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN.
Artikel 3. terug naar start

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die in het bijzonder belangstelling hebben voor de in punt a genoemde automobielen en daarvan eigenaar zijn, dan wel eigendom overwegen c.q. eigenaar geweest zijn.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en leden van verdienste zijn opgenomen.

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE.
Artikel 4. terug naar start

 1. Op voordracht van het bestuur, of tenminste 15 leden, kan de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen;
  a. een natuurlijk persoon uit hoofde van zijn buitengewone én bijzondere verdiensten voor de vereniging en voor haar doelstellingen tot erelid benoemen.
  b. een natuurlijk persoon uit hoofde van zijn positie of zijn bijzondere verdienste voor de vereniging en/of haar doelstellingen tot lid van verdienste benoemen.
 2. Ereleden en leden van verdienste hebben geen stemrecht.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

TOELATING.
Artikel 5. terug naar start

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.
Artikel 6. terug naar start

 1. Het lidmaatschap eindigt;
  a. door de dood van het lid;
  b. door opzegging door het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
  Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
 9. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in de gevallen en op de wijze als in het huishoudelijk reglement bepaald voor een termijn van ten hoogste twaalf maanden. Het bepaalde in lid 7 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

EINDE VAN DE RECHTEN VAN ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE.
Artikel 7. terug naar start

 1. De rechten van ereleden en leden van verdienste kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd. In geval van beëindiging blijft de jaarlijkse bijdrage van het lid over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN.
Artikel 8. terug naar start

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 2. De algemene vergadering kan ook entreegeld voor leden vaststellen.
 3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie-betaling.

RECHTEN VAN ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE.
Artikel 9. terug naar start
De rechten van ereleden en leden van verdienste worden bij huishoudelijk reglement bepaald.

BESTUUR.
Artikel 10. terug naar start

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden die door de algemene vergadering worden benoemd.
  Ieder lid, dat de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt is tot bestuurslid verkiesbaar.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
  Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING.
Artikel 11. terug naar start

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Alle bestuursleden worden voor één jaar gekozen en zijn herkiesbaar. Ingeval van tussentijdse vacatures wordt door het bestuur een plaatsvervanger uit het bestuur voor die functie voor het resterende gedeelte van de lopende zittingsperiode aangewezen, met dien verstande dat de functie van voorzitter in eerste instantie zal worden waargenomen door de vice voorzitter. Door het bestuur zal een rooster van aftreden worden opgemaakt waarbij tenminste ieder jaar de voorzitter zal aftreden.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. door bedanken;
  c. door aflopen van de zittingsperiode zonder herbenoeming;
  d. door ontslag, al dan niet na schorsing, door de algemene vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.
Artikel 12. terug naar start

 1. De (vice)voorzitter wordt in functie door de algemene ledenvergadering gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden de overige bestuursfuncties aan, die tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur kan een plaatsvervanger voor elke functionaris aanwijzen, waarbij een bestuurslid meer dan één functie kan bekleden.
 2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en
  ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijke reglementen kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 13. terug naar start

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
  Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en door twee bestuurders gezamenlijk.

BESTUURSVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING FINANCIËLE COMMISSIE.
Artikel 14. terug naar start

 1. Het verenigingsjaar loopt van één maart tot één maart van het volgende jaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn bestuursverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 15. terug naar start

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt de algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het bestuursverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c. bestuursverkiezingen;
  d. vaststelling van contributies en entreegelden;
  e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
  vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT.
Artikel 16. terug naar start

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, ereleden en, leden van verdienste van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste (bestuurs)leden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
 4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
Artikel 17. terug naar start

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
  het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist in dezelfde of de
  eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18. terug naar start

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
  Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon,
  op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
  Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen kunnen worden uitgebracht.
  Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen van personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
  Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
  Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit
  niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 19. terug naar start

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 14 dagen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.
 3. De algemene vergaderingen alsook de buitengewone algemene vergaderingen worden nader bij huishoudelijk reglement geregeld.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 20. terug naar start

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van die dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden
  toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
  Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING.
Artikel 21. terug naar start

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. In de vergadering die tot ontbinding besluit wordt tevens geregeld welke bestemming aan een eventueel batig saldo zal worden gegeven.
 3. De vereffening geschiedt door een door het bestuur aan te wijzen commissie.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
Artikel 22. terug naar start

 1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen; wijziging daarin worden met gelijke meerderheid door de algemene vergadering
  aangebracht.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

ANDERE REGLEMENTEN.
Artikel 23. terug naar start

 1. De algemene vergadering kan andere reglementen vaststellen bij gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen; wijzigingen daarin worden met gelijke meerderheid door de algemene vergadering aangebracht.
 2. De andere reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten, noch met het huishoudelijk reglement.

SLOTBEPALING.
Artikel 24. terug naar start

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder het begrip: “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens begrepen: per email, per telefax of door enig ander (elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de jurisprudentie wordt
  aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs.

0-0-0-0-0-0-0-0

De vereniging Stag Club Nederland is opgericht op zestien november negentienhonderd tachtig. De statuten werden eerder gewijzigd in 1999.

Geverifieerd door MonsterInsights